Titulinis
Kultūros paveldo centras
KPC vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo centro
direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. Į-70
 
KULTŪROS PAVELDO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) - tai vidaus norminis teisės aktas, nustatantis Kultūros paveldo centro (toliau - Centras) vidaus tvarką bei reglamentuojantis darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojai) santykius darbe.
 
2. Taisyklių tikslas - užtikrinti geresnį Centro darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę.
 
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Pavyzdinėmis valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 (Žin., 2006, Nr. 27-888), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593; 2010, Nr. 19-873) ir kitais įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais.
 
4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
 
5. Už taisyklių įgyvendinimą atsako Centro direktorius ir struktūrinių padalinių vadovai.
 
II. DARBO IR POILSIO LAIKAS
 
6. Centro darbuotojų darbo laiko trukmė per savaitę - 40 (keturiasdešimt) valandų, darbo dienų skaičius - 5 (penkios) dienos.
 
7. Centro darbuotojų darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio - nuo 8.30 val. iki 17.30 val., penktadienį - nuo 8.30 val. iki 16.15 val. Centro darbuotojų pietų pertraukos laikas: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 12.30 val. iki 13.15 val. penktadienį nuo 12.30 val. iki 13 val.
 
8. Centro darbuotojų darbo laiko apskaita vykdoma dviem būdais:
8.1. padalinių vedėjų ir už darbo laiko apskaitą atsakingų asmenų;
8.2. durų kontrolės ir darbo laiko apskaitos sistema „GuardLight".
 
9. Darbo dienomis po 17.30 val. (penktadieniais – po 16.15 val. ) leidžiama dirbti iki 21 val. 00 min. Savaitgaliais ir švenčių dienomis Centro patalpose leidžiama dirbti nuo 9 val. iki 19.30 val. Centro darbuotojai privalo užsiregistruoti pas budintį žurnale, o jeigu su juo atvyksta pašaliniai asmenys, privaloma turėti ir Centro direktoriaus leidimą.
 
10. Šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpinama 1 (viena) valanda. Ši nuostata taikoma ir dirbantiems ne visą darbo laiką (etatą) darbuotojams.
 
11. Šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė netrumpinama darbuotojams, kurie įstatymų nustatyta tvarka dirba sutrumpintą darbo laiką.
 
12. Esant Centro darbuotojo prašymui ir sutinkant darbuotojo padalinio vedėjui, Centro direktoriaus įsakymu darbuotojui gali būti sudaromas individualus darbo laiko grafikas arba nustatytas ne visas darbo laikas, tačiau tik tuo atveju, jei dėl to nenukentės Centro interesai. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 146 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais darbuotojo reikalavimu ne visas darbo laikas turi būti nustatytas.
 
13. Centro darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti Darbo kodekso 214 straipsnyje numatytomis lengvatomis (darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metu arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), pateikia Centro direktoriui prašymą dėl papildomos poilsio dienos (papildomų poilsio dienų) suteikimo, kartu pateikiant šią teisę patvirtinančius dokumentus (vaikų gimimo liudijimus ir/ar kitus dokumentus).
 
14. Prašyme suteikti papildomą poilsio dieną (papildomas poilsio dienas) turi būti nurodytas darbuotojo pageidaujamas šios papildomos lengvatos suteikimo būdas, pavyzdžiui, prašymas suteikti vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį šios dienos datą suderinant su padalinio vedėju. Apie numatomą papildomą poilsio dieną turi būti iš anksto pranešta darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildančiam darbuotojui.
 
15. Papildomos poilsio dienos Centro darbuotojui suteikiamos Centro direktoriaus įsakymu.
 
16. Centro darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo.
 
17. Centro darbuotojai, palikdami Centro patalpas darbo metu darbo tikslais (vykimas į Vilniaus mieste esančius objektus, archyvus, bibliotekas, kitas institucijas), turi apie tai informuoti savo poskyrio vedėją ir užsirašyti padalinio vadovo prižiūrimame sąsiuvinyje, nurodant išvykimo tikslą bei trukmę. Darbuotojai, norėdami išeiti iš Centro patalpų ne darbo tikslais, turi gauti padalinio vadovo sutikimą bei užsirašyti padalinio vadovo prižiūrimame sąsiuvinyje, nurodant išvykimo tikslą bei trukmę. Jei darbuotojas neturi galimybės užsirašyti pats, jis gali susisiekti su savo padalinio vadovu, kad šis atliktų įrašą sąsiuvinyje. Tokiu atveju grįžęs darbuotojas sąsiuvinyje tik pasirašo.
 
18. Centro darbuotojai, negalintys laiku atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo padalinio vedėją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Centro darbuotojai, negalintys atvykti į darbą visą darbo dieną, apie tai papildomai turi informuoti ir Centro darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarkantį darbuotoją (Bendrojo skyriaus vyriausiąjį specialistą), jeigu nesutaria, jog apie tai informuos darbuotojo padalinio vedėjas. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai, esant galimybei, turi padaryti kiti asmenys.
 
19. Centro darbuotojų poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu.
 
III. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
 
20. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį 2 (išskyrus sausio mėnesį) ir 17 mėnesio dienomis, o gruodžio mėnesį darbo užmokestis mokamas 17 ir 31 dienomis.
 
21. Centro darbuotojai pateikia Buhalterijai prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo gauti avanso dydį bei nurodo banko sąskaitos numerį, į kurį pageidauja, kad būtų pervedamas jo darbo užmokestis.
 
IV. ATOSTOGŲ SKYRIMO DARBUOTOJAMS TVARKA
 
22. Darbuotojų atostogų trukmę nustato Darbo kodeksas. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu pagal darbdavio įsakymu patvirtintus grafikus, kuriuos iki kiekvienų metų kovo 1 d. sudaro padalinių vadovai, atsižvelgę į darbuotojų jiems raštu pateiktus pageidavimus.
 
23. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po 6 (šešių) mėnesių nepertraukiamojo darbo Centre. Darbuotojo prašymu ir darbdaviui sutikus, kasmetinės atostogos gali būti suteiktos ir anksčiau nei po šešių nepertraukiamojo darbo mėnesių. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.
 
24. Jei darbuotojas atsisako suderinti ar nesiteikia nurodyti savo kasmetinių atostogų laiką minėtame grafike, darbuotojo kasmetinės atostogos ar jų nepanaudota dalis nustatoma 11-tą (vienuoliktą) tų metų mėnesį.
 
25. Darbuotojui pageidaujant keisti kasmetinių atostogų laiką į kitokį nei nurodyta grafike, jis naują atostogų laiką suderina su padalinio vadovu, rašo prašymą darbdaviui ir, jam sutikus, jei darbuotojas laiku ir tinkamai atlieka darbo užduotis, patikslintu laiku leidžiamas šių atostogų ar jų dalies.
 
26. Apmokėjimo už kasmetines atostogas, jų perkėlimo ar pratęsimo tvarką nustato Darbo kodekso 174, 176 straipsniai. Jeigu, keičiant kasmetinių atostogų laiką, prašymas pateikiamas likus mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki kasmetinių atostogų pradžios, Darbo kodekso 176 straipsnio nuostatos Darbdaviui neprivalomos.
 
27. Vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos, darbuotojo raštišku pareiškimu, pateiktu ne vėliau kaip 1 darbo dieną po kasmetinių atostogų pabaigos, pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Jeigu darbuotojas nepageidauja pratęsti atostogų, jo raštišku prašymu kasmetinės atostogos perkeliamos į kitą laiką arba pridedamos prie kietų metų kasmetinių atostogų. Darbuotojui paprašius ir darbdaviui sutikus vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienos pakeisti jau nustatytą atostogų laiką, vidutinio darbo užmokesčio už kasmetines atostogas mokėjimo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki kasmetinių atostogų pradžios prievolė darbdaviui netaikoma.
 
V. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
 
28. Darbuotojo vykimas į komandiruotę vienai dienai įforminamas darbuotojo tarnybiniu raštu, o vykimas dviem ir daugiau dienų įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.
 
29. Įsakyme bei tarnybiniame rašte dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę turi būti nurodyta darbuotojo vardas, pavardė, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė.
 
30. Komandiruočių išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555; Žin., 2009, Nr. 116-4939 (2009-09-29) patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.
 
31. Tarnybinių lengvųjų automobilių Centre naudojimą ir atsakomybę reglamentuoja Centro direktoriaus 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. Į-44 „Dėl Kultūros paveldo centro tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. Į-52 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kultūros paveldo centre taisyklių patvirtinimo" patvirtintos tvarkos.
 
VI. CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI
 
32. Centro darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.
 
33. Centro darbuotojai turi padėti vieni kitiems profesinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis, palaikyti dalykinę darbo atmosferą ir griežtai vengti asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo, kito darbuotojo darbo menkinimo, neigiamų emocijų demonstravimo.
 
34. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
 
35. Centro patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
 
36. Centro darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
 
37. Centro darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
 
38. Centro darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
 
39. Centro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus Centro materialinius ir finansinius išteklius.
 
40. Centro darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Šiomis priemonėmis Centro darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 
41. Centro darbuotojai privalo nuolat tikrinti darbo el. paštą ir vykdyti šiuo paštu nusiųstus pavedimus, susipažinti su pateikta informaciją bei dokumentais ar jų projektais (toliau – pranešimai). Pranešimai, gauti el. paštu, prilyginami pranešimams, gautiems rašytine forma su darbuotojo patvirtinimu „susipažinau", vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.
 
42. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai Centro skyrius, darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.
 
43. Centro darbuotojai gali darbo vietoje gerti kavą, arbatą, gaiviuosius gėrimus, užkandžiauti.
 
44. Centro patalpose jubiliatų, laureatų, nusipelniusių darbuotojų pasveikinimas, svarbių veiklos datų pažymėjimas galimas tik ne darbo metu.
 
VII. ŠIURKŠTUS DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAS
 
45. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.
 
46. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:
46.1. neleistinas (šiukštus, užgaulus, menkinantis, nesiskaitantis ir pan.) elgesys su bendradarbiais, lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;
46.2. valstybės, tarnybos, komercinių, ekonominių ar technologinių paslapčių atskleidimas ir (ar) asmeninės darbuotojų informacijos atskleidimas ar jų pranešimas kitiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus;
46.3. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;
46.4. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;
46.5. moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų;
46.6. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas;
46.7. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;
46.8. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė darbovietėje vykstantys gamybos procesai;
46.9. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną;
46.10. atsisakymas tikrintis sveikatą;
46.11. kito darbuotojo asmeninio darbo pažymėjimo registravimas elektroniniame pulte.
 
VIII. ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ MEDŽIAGŲ NEVARTOJIMAS CENTRE
 
47. Centro darbuotojams draudžiama darbo metu ir po darbo Centro patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 
48. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, padalinio vedėjas privalo informuoti Centro direktorių, kuris tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti, nemoka jam darbo užmokesčio, o sunkaus girtumo atveju ir sprendžia dėl darbo sutarties nutraukimo.
 
49. Centro darbuotojai, pastebėję, kad Centre yra vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ar toksinės medžiagas, yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas (toliau – apsvaigęs darbuotojas) darbo valandomis (pirmadienis - ketvirtadienis - nuo 8.30 val. iki 17.30, penktadienis - nuo 8.30 val. iki 16.15 val.) privalo informuoti Centro direktorių žodžiu ir (ar) tarnybiniu raštu. Centro direktoriaus įsakymu apsvaigęs darbuotojas nušalinamas nuo darbo.
 
50. Darbuotojo girtumo ar apsvaigimo laipsnis kvalifikuoti nusižengimą reikšmės neturi.
 
51. Jog darbuotojas neblaivus arba apsvaigęs nuo toksinių medžiagų, gali būti patvirtinta ne vien medicinos išvada, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, ir kt. (2004-06-18 LAT Senato nutarimas Nr. 45 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 str. 3 d. 1 ir 2 punktus, taikymo teismų praktikoje" //Teismų praktika. 2004, Nr. 21 p. 162)
 
IX. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
 
52. Centro darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Ūkines funkcijas atliekantys darbuotojai gali dėvėti specialią jų darbui pritaikytą aprangą.
 
53. Centro darbuotojai, tiesiogiai nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
 
54. Centro direktorius, kai jo nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 51 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.
 
X. ATSIŲSTŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS, DOKUMENTŲ VIZAVIMAS, PAVEDIMŲ VYKDYMAS
 
55. Centro Bendrajame skyriuje saugomi visų atsiųstų raštų originalai, išskyrus Buhalterijai skirtus raštus bei atsakymus į juos, ir Centro darbuotojų parengtų atsakymų į tokius raštus egzemplioriai. Darbuotojai vykdo Centro direktoriaus pavedimus naudodamiesi atsiųstų raštų kopijomis.
 
56. Centro Bendrasis skyrius sutvarkytus atsiųstų raštų originalus, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (Žin., 2011-07-15, Nr. 88-4230) ir Centro direktoriaus 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. Į-80 „Dėl Kultūros paveldo centro veiklos archyvo tvarkos patvirtinimo" perduoda saugoti Centro veiklos archyvui.
 
57. Centro Informacijos skyriaus poskyrio Paveldosaugos biblioteka vykdydama savo funkcijas vadovaujasi Centro direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. Į-43 „Dėl naudojimosi Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus poskyrio Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos tvarkos aprašo patvirtinimo".
 
58. Gautų ir įpareigojančių atlikti užduotis raštų judėjimo Centre eiliškumas yra šis:
58.1. Centro direktorius, skyrių vedėjai, šių skyrių poskyrių vedėjai ir konkretūs darbuotojai. Direktorius savo viza paveda, padalinių vadovai vizomis konkretizuoja kaip atliktina užduotis, nurodo darbų atlikimo terminą ir nukreipia konkrečiam darbuotojui, darbuotojai vizomis priima darbą ir nurodo darbų gavimo datą bei nurodo, kad gavo užduotį. Duomenų skyriaus darbuotojai, atlikę užduotis, parengtus atsakymų projektus teikia savo poskyrio
vedėjui. Šie per protingą terminą įvertina atsakymus ir pasirašę teikia juos savo skyrių vedėjams. Duomenų skyriaus vedėjas pasirašęs atsakymų projektus per Bendrojo skyriaus sekretorių teikia Centro direktoriui. Informacijos skyriaus vedėjas pasirašęs atsakymų projektus per Bendrojo skyriaus sekretorių teikia Centro direktoriui.
58.2. parengus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus ir Duomenų skyriaus poskyrių bei skyriaus vedėjui pasirašius, šie projektai su lydraščiais teikiami Centro direktoriaus pavaduotojui, kuriam įvertinus ir pasirašius projektai per Bendrojo skyriaus sekretorių teikiami Centro direktoriui.
58.3. gavęs Centro direktoriaus atsakymo į raštą pavedimą Centro buhalterijos vyriausiasis buhalteris, Bendrojo skyriaus vedėjas savo viza paveda (gali pavesti) atlikti užduotį konkrečiam darbuotojui, kuris parengęs rašto projektą teikia jį įvertinti ir pasirašyti savo padalinio vadovui. Teigiamai įvertinęs atliktą darbuotojo užduotį, atsakymo projektą ir jį pasirašęs Centro buhalterijos vyriausiasis buhalteris, Bendrojo skyriaus vedėjas per Bendrojo skyriaus sekretorių teikia tokį projektą Centro direktoriui.
58.4. Centro darbuotojai užpildę prekių, paslaugų ir/ar darbų užsakymo paraišką teikia ją savo poskyrio vedėjui, šis skyriaus vedėjui, o pastarasis Bendrojo skyriaus sekretoriui, kuris pateikia paraišką Buhalterijos vyr. buhalteriui, kuris savo viza patvirtina, kad užsakomoms prekėms, paslaugoms ir/ar darbams lėšos yra numatytos, vizuotą paraišką sekretorius teikia Bendrojo skyriaus vedėjui. Bendrojo skyriaus vedėjas vizuotą paraišką pateikia Centro direktoriui.
 
XI. CENTRO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
59. Centro darbuotojai turi teisę:
59.1. į saugias ir sveikas darbo sąlygas, kaip nustatoma darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose;
59.2. reikalauti, kad jo darbo vieta būtų įrengta laikantis darbo saugos ir sveikatos reikalavimų, kaip nustatoma darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose;
59.3. gauti iš poskyrio vedėjo savalaikiai darbo užduotis pagal patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu darbo krūvius;
59.4. gauti iš skyriaus, poskyrio vedėjo ir kitų darbuotojų informaciją, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;
59.5. atsisakyti atlikti užduotis ir pavedimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, apie tai raštu pranešant Centro direktoriui;
59.6. į Darbo kodekso bei kituose darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose aktuose numatytas atostogas, socialines, profesines bei kitas garantijas.
 
60. Kiekvieno Centro darbuotojo pareiga vykdyti Centro darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais darbuotojai yra supažindinti ir apmokyti. Centro darbuotojai, rūpindamiesi savo ir kitų Centro darbuotojų sauga ir sveikata, privalo:
60.1. darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;
60.2. tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones;
60.3. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose Centro vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Centro darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovui;
60.4. nedelsdami pranešti Centro darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovui, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui, direktoriui apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose Centro vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali kelti pavojų Centro darbuotojų saugai ir sveikatai. Pranešti Centro darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovui, direktoriui apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba neprivalo;
60.5. bendradarbiauti su Centro darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovu ir kitais Centro direktoriaus įgaliotais asmenimis bei direktoriumi įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei priemones;
60.6. pagal galimybes ir turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti Centro darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovui;
60.7. nedelsdami pranešti Centro darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, struktūrinio padalinio vadovui, direktoriui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;
60.8. Centre nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą ir Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei pristatyti teisės aktų nustatytus tai patvirtinančius dokumentus:
60.8.1. dirbantys su video terminalais (personaliniais kompiuteriais) – 1 kartą per 2 metus;
60.8.2. Bendrojo skyriaus vairuotojas-tiekėjas – 1 kartą per 1 metus;
60.8.3. Bendrojo skyriaus vairuotojas-ūkvedys – 1 kartą per 1 metus;
60.8.4. Bendrojo skyriaus elektrikas – 1 kartą per 1 metus.
60.9. laikytis Vidaus darbo tvarkos apraše, Centro darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
60.10. vykdyti Centro direktoriaus, struktūrinio padalinio vadovo, kitų direktoriaus įgaliotų asmenų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą Centre, nurodymus.
 
61. Darbuotojai kiekvieną darbo dieną atvykdami į darbą, laikinai bet kokiais reikalais išvykdami iš darbo ar išvykdami po darbo privalo registruotis savo asmeniniu Centro darbo pažymėjimu elektroniniame pulte, kuris kartu yra lauko durų atidarymo pultas.
 
62. Darbuotojai, užimantys Darbdavio įsakymu nurodytas pareigybes, susijusias su darbuotojų asmens duomenimis, su Darbdaviu sudaro rašytines individualias Centro konfidencialios informacijos neplatinimo sutartis (pagal 45.2 punkto apibūdinimą), kurių nesilaikymas yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.
 
63. Centro darbuotojai elektroninėmis priemonėmis gali būti informuojami apie įsigaliojusias Centro tvarkas, direktoriaus įsakymus ir jiems gali būti pateikiama visa kita būtina informacija, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.
 
64. Centro darbuotojai Bendrajam skyriui pretenzijas, pasiūlymus, pageidavimus ir/ar pranešimus apie pastebėtus gedimus, avarijas ir pan. teikia el. paštu bendras@kpc.lt
 
XII. SKATINIMAS IR ATSAKOMYBĖ
 
65. Duomenys apie Centro darbuotojo gautus paskatinimus ir apdovanojimus įrašomi į darbuotojo asmens bylą.
 
66. Centro darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas ir šios Taisyklės.
 
67. Centro darbuotojai privalo atlyginti turtinę žalą, atsiradusią dėl jo tyčinių veiksmų, sprendimų arba pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo.
 
68. Centro darbuotojai už padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
69. Šios Taisyklės privalomos visiems Centro darbuotojams.
 
70. Pagal Darbo kodekso 230 straipsnį šias taisykles tvirtina Centro direktorius, suderinęs su darbuotojų profesinės sąjungos atstovais.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas